OFERTA DE FEINA A L´AJUNTAMENT D´ESPORLES DOCENT CP Aprofitaments forestals  PROGRAMA MIXT FORMACIÓ I OCUPACIÓ 


Funcions:
Planificar, programar i avaluar conjuntament amb l'equip directiu les activitats d'ensenyament – aprenentatge.
Participació en la realització de les programacions a nivell semestral.
Responsable de la programació diària, setmanal, quinzenal i mensual de l'execució i de l'avaluació dels alumnes en relació a aquestes programacions.
Encarregar-se de la docència teoricopràctica de la matèria corresponent als seus respectius mòduls.
Adaptar la programació al grup al qual va destinada i elaborar el material que sigui necessari.
Coordinació de les activitats d'aula, de pràctiques formatives i d'alternança professional: control de l'alumnat, definició i supervisió de tasques.
Responsabilitzar-se de tot tipus de material que els sigui entregat per a la realització d'activitats, així com d'elaborar inventaris de material.
Fer les pertinents valoracions de l'aprenentatge i evolució dels alumnes treballadors respecte dels mòduls.
Responsabilitzar-se del bon funcionament de la seva especialitat formativa, evitant actitud negligents envers les activitats que hagin de realitzar i envers l'alumnat.
Obligar al compliment d'horaris, normes, drets i deures dels alumnes treballadors.
Complir i fer complir les normes de seguretat i salut corresponent al treball que estiguin realitzant.
Participar en les reunions de l'equip docent, l'equip del projecte o amb altres àrees internes municipals sempre que la situació o el moment o requereixi.

Coordinar-se amb els tècnics municipals de referència de la/les àrees implicades.


Requisits:
Cicle formatiu de formació professional de grau superior

Permís de conduir 
B

Idiomes 
Català B2
Castellà C


Titulació acadèmica

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o altres títols equivalents.Tècnic Superior de la família professional Agrària.Certificats de professionalitat de nivell 3 de l'àrea professional de Forestal de la família professional Agrària.
Coneixements d'informàtica
Nivell avançat Office i internet

Altres requisits
Complir els requisits especificats a la fitxa del SEPE per poder impartir el certificat de professionalitat AGAR0108 Aprofitaments forestals, a més de la capacitat docent.Condicions
Salari brut anual 2072.55€

Jornada completa
Tipus de contracte: temporal 10 mesos
Horari: 07:00 a 14:30h

Per a més informació contactar amb Catalina Mesquida al 971611556 Centre Formació Esporles
.Comentaris