Vols modernitzar el teu establiment?Ajuts del Govern Balear i la Cambra de Comerç pel teu negoci

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i la Cambra de Comerç ofereixen diferents línies d'ajudes per a subvencionar la millora i la modernització del teu comerç.
Dos tipus de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes.

Govern Balear 

Beneficiaris
Els futurs candidats han de ser titulars de petites empreses del sector del comerç minorista o de determinades empreses de serveis amb seu social i establiment ja existent a les Illes Balears i que exerceixin alguna de les activitats que es detallen en la convocatòria del BOIB.

Actuacions que es poden subvencionar
Algunes de les actuacions que es poden subvencionar serien:
 • Destinades a aplicacions informàtiques, creació o millora del lloc web.
 • Allotjament, adquisició d'equipament informàtic, millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, instal·lació d'aparells de climatització.
 • Inversions que suposin una millora de la qualificació en el certificat d'eficiència energètica.
 • Adquisició i instal·lació d'un equipament necessari per a aquesta modernització com pot ser amb mobiliari, maquinària, obres i reformes.
 • Etc.
Import mínim de les actuacions i quantitat de la subvenció
Com a dada important cal destacar que l'actuació presentada ha de tenir un cost elegible mínim de 2.000€, sense IVA, al qual se li donarà una subvenció del 50% del cost elegible (iva inclòs), amb un màxim de 7.000€ per empresa que s'haurà d'executar i pagar entre l'1 de novembre de 2018 i l'1 d'octubre de 2019, tots dos inclosos.

Termini per a executar el projecte
Els projectes subvencionables s'han de realitzar i pagar entre l'1 de novembre de 2018 i l'1 d'octubre de 2019.

Termini per a presentació sol·licitud
Tens de termini per a presentar la sol·licitud fins al dia 6 de maig de 2019.

Consulta tota la informació sobre la convocatòria, relació d'epígrafs de les empreses que es poden acollir a l'ajuda, actuacions, model de sol·licitud, etc en  aquest enllaç 

Dades de contacte
Direcció General de Comerç i Empresa
971 178 900


Cambra de Comerç 

Aquesta entitat ofereix el Pla de “millora PV” amb el qual t'ajudaran a identificar els punts forts i febles del teu negoci i analitzar els aspectes que influeixen en el seu rendiment.

Dirigit a autònoms, microempresa o petita empresa, en actiu.

Serà necessari:

 • Tenir la seva activitat principal emmarcada dins un dels epígrafs de l'IAE de comerç al detall amb establiment comercial permanent.
 • Disposar d'un local que tingui una superfície de venda inferior a 400 m2 i que disposi de la corresponent llicència d'activitat.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l'art. 13.2 de la Llei 38/2003 General de Subvencions i complir la norma de minimis que exigeix la Unió Europea.
 • Entrar en el procés de selecció establert per la Cambra de Comerç i els organismes o entitats col·laboradors
 • La subvenció  “millora PV” està valorada en 3.000€.

Termini per a presentació sol·licitud
Tens de termini per a presentar la sol·licitud fins al dia 5 de maig de 2019.

Per a més informació clica en aquest enllaç

Dades de contacte
Cámara de Comercio
971 710 188 Ext. 422

Comentaris